Geschiedenis


De oorsprong van EMO voert terug naar de Waalhaven. Waar in 1954 tussen Transport- en Handelmaatschappij Steenkolen Utrecht N.V. (SNV) en Manufrance N.V. een samenwerking werd aangegaan voor massagoedoverslag op Pier 5. Tien jaar later werd de oprichting van een nieuw massagoedoverslagbedrijf verkend. Aanleiding hiervoor was de schaalvergroting binnen rederijen.

De grotere schepen zouden snel niet meer terecht kunnen bij de bestaande installaties. Om tot de gewenste bedrijfsomvang te komen en de investeringskosten op te brengen werden participanten geworven. Na verkenning van de mogelijkheden bleven SNV, Manufrance en Krupp overeind. Tegelijkertijd wilden Duitse staalindustrieën voor hun eigen bevoorrading het Ertsoverslagbedrijf Europoort oprichten.

Uiteindelijk ontstond een combinatie van Manufrance, SNV en Frans Swarttouw B.V., die gezamenlijk een massagoedoverslagbedrijf op de Maasvlakte wilden bouwen. Het bedrijf zou een kade met een lengte van 500 meter moeten krijgen. Bulkcarriers tot circa 150.000 ton konden daarmee verwelkomd worden.

VOM

Op 5 december 1969 werd het Verenigd Overslagbedrijf Maasvlakte (VOM) N.V. opgericht. Hierin werd voor 50% deelgenomen door SNV, Frans Swarttouw vertegenwoordigde 30% en Manufrance nam met 20% deel. Al snel belandde het project echter in een aanzienlijke vertraging.

Beslissingen tot het vaststellen van de definitieve bestemmingsplannen voor de Maasvlakte bleven van overheidswege uit. Desondanks werden voorbereidende werkzaamheden aangevangen. Werk achter de schermen resulteerde in maart 1971 in een definitief plan. Een bedrijf met een kade van 500 meter lengte. Geraamde kosten waren destijds 80 miljoen gulden.

De installatie omvatte:
– 2 losbruggen met een capaciteit van elk ca.3.000 ton per uur.
– Lichterbeladers met een capaciteit van elk 6.000 ton per uur.
– Kombi’s, incl transportbandensysteem.

EKOM

Na een naamswijziging in Erts en Kolen Overslagbedrijf Maasvlakte (EKOM) B.V. vonden al snel na de inbedrijfstelling besprekingen plaats om tot samenwerking te komen met het Overslag- en Opslagbedrijf Botlek B.V.
De positieve houding van Ondernemingsraad van de ‘Botlek’ en de Personeels-contactcommissie van de ‘Maasvlakte’ droegen bij aan een vlotte totstandkoming van een samenwerkingsverband. Zodoende ontstond 1 januari 1975 het Europees Massagoed- Overslagbedrijf (EMO) bv. De samenwerking werd aangegaan voor vijf jaar en uiteindelijk nog verlengd met twee jaar.
Tijdens deze periode werd een dynamische ontwikkeling doorgemaakt. Een wagonbeladingsinstallatie werd toegevoegd, alsook een derde band met kombimachine en het bandensysteem werd uitgebreid. Een hoogtepunt was de ingebruikname van de 85-tons brug, de grootste ter wereld, in oktober 1981.

Personeelsbezetting

Het personeelsbestand groeide de eerste jaren ongekend. Van vier stafleden in september 1971 tot zeven stafleden en 79 man operationeel personeel bij het operationeel worden in november 1973.

In 1974 werd het personeelsbestand verder aangepast aan de bedrijfsbehoeften. Een volgende uitbreiding vond plaats in 1975 bij het van start gaan van EMO tot de totale bezetting van 273 personeelsleden.

Een geleidelijke groei van 313 in 1979 tot 356 eind 1981 was noodzakelijk om de zich steeds uitbreidende installatie volledig te kunnen bemannen. Het aantal personeelsleden op de locatie Botlek bedroeg 154 en op de locatie Maasvlakte 202.

Verdere ontwikkeling

Na beëindiging van de samenwerking met Botlek B.V. per 1 januari 1982 startte voor EMO een nieuwe fase. De bedrijfsactiviteiten werden in 1984 uitgebreid met het kolenexportpakket van de SNV-Waalhaven.

Bovendien ging het bedrijf over van een systeem met 3 ploegen in semicontinudienst naar een systeem met 5 ploegen in volcontinudienst. De bouw van een zeebootbelader voor de exportkolen en de verhoging van de dienstverlening gaf EMO wereldwijd een verbeterd imago: snel, betrouwbaar en dat alle dagen van de week. Het aantal medewerkers groeide in 1986 tot 390.

Belangrijkste uitbreiding

Gunstige ontwikkelingen in de staalindustrie en groeiende aanvoer van kolen verstevigden de marktpositie van EMO. In 1989 voltrok zich een hergroepering van de activiteiten in het havengebied. Koninklijke Frans Swarttouw bv (KFS) besloot zijn plannen voor een terminal op de Maasvlakte niet uit te voeren, maar juist de samenwerking te verstevigen.

Het grotere belang in EMO leidde tot verdere uitbreiding van activiteiten en machinepark:
– Lichterbelader 3, inclusief bandeninstallatie.
– Kombi 4 en 5, inclusief bandinstallatie.
– Brug 4 (85 tons).
– Een installatie met zes voorraadbunkers waarmee kolen worden gemengd.

Het personeelsbestand groeide tot 450 medewerkers. Eind 1991 was de uitbreiding gerealiseerd.

Recessie

In het najaar van 1992 werd EMO geconfronteerd met de gevolgen van de economische recessie in West-Europa. De aanvoer van kolen en ertsen nam fors af, en een krimp van het personeelsbestand was onvermijdelijk.

Begin 1994 was de personele bezetting met 420 medewerkers weer in verhouding tot de bedrijfsdrukte.

Berg en dal

Na de recessie klom de markt weer uit het dal. Dit leidde in zowel in 1996 als 1997 tot gebruik van de maximale capaciteit. Daarom werd in 1998 besloten tot capaciteitsuitbreiding met drijfkranen. Aanvoer en manipulatie hebben opnieuw een groei laten zien. Eind 1998 ontstond echter een crisis in de staalmarkt die tot en met 1999 na-ijlde. Ook de kolenmarkt kromp, met name als gevolg van de liberalisering van de energiemarkt.

In 2001 werd een vierde ligplaats gerealiseerd, een vergroting van de capaciteit die positieve ontwikkelingen illustreert. In 2003 werd vervolgens de eerste van een reeks ISO-certificaten behaald. Deze bieden handvatten het bedrijfsproces verder te optimaliseren en zo klanten de best mogelijke dienstverlening te garanderen. Zij leidden er mede toe dat ook op het gebied van milieu en veiligheid grote stappen werden gezet. Een automatiseringsslag stelden de kombi’s in staat volledig geautomatiseerd te kunnen draaien. In 2006 zijn daarop kombi 6 en een nieuwe geautomatiseerde kolenwagonbelader in bedrijf genomen.

Tussen 1999 en 2008 is de aanvoer opgelopen naar een recordoverslag van 37 miljoen ton in 2008. De vooruitzichten op de lange termijn en ontwikkelingen bij naastgelegen bedrijven waren een impuls tot investeringen in een fors aantal projecten. Eind 2008 brak er met de intrede van de wereldwijde financiële crisis echter een nieuwe periode aan voor EMO. De aanvoer van erts daalde in 2009 met ruim 70% als gevolg van het in elkaar storten van de staalindustrie. Dit luidde een onzekere periode in. Maar terwijl de aanvoer van ertsen en kolen daalden, steeg de vraag naar opslag tot grote hoogte. Voor de eerste keer in het bestaan van EMO werd meer winst behaald aan opslag dan aan overslag. Alhoewel de aanvoer in 2010 nog steeds niet het niveau van 2008 haalde, bood de aanvoer van 30 miljoen ton in 2010 (13 miljoen ton ertsen en 17 miljoen ton kolen) een positief vooruitzichten voor de lange termijn. Ook in de verduurzamende samenleving blijven kolen de komende jaren nog altijd een belangrijke functie vervullen.

De ontwikkelingen op het gebied van efficiency, emissie en CO2-afvang in combinatie met een groeiende vraag naar energie maken kolen een onmisbare, verantwoorde bron. Bovendien heeft EMO de ambitie een rol te vervullen in de overslag van biomassa. De komende jaren wordt hieraan invulling gegeven.

2010 – 2015

Tussen 2010 en 2015 is een reeks projecten afgerond die de komende jaren garanderen dat we een toekomstbestendige terminal hebben. De investeringen onderstrepen dat lange termijn prognoses positief zijn.

Equipment

  • 5 losbruggen, 3 x 85 tons, 2 x 50 tons
  • 1 drijvende kraan, 36 tons
  • 7 volledig geautomatiseerde Kombi’s
  • 3 lichterbeladers
  • 1 zeeschiplader
  • 3 volledig geautomatiseerde treinbeladers, 2 voor kolen, 1 voor ijzererts
  • 160 opslagterrein
  • high tech controlekamer

Nieuwe centrales Uniper en Engie in Rotterdam
In 2015 gingen twee nieuwe kolengestookte centrales operationeel. Buurman Uniper heeft een 1,070 MWe kolengestookte energiecentrale gebouwd. Ook is een 800MWe kolengestookte energiecentrale gebouwd door Engie ten oosten van ons terrein. Beide ultramoderne centrales worden via EMO beleverd.

EMO is klaar voor de toekomst

EMO is een van de meest toonaangevende droge bulk terminals van de wereld. Grotendeels geautomatiseerd worden de werkzaamheden gedaan, met oog voor mens en milieu. We investeren veel in ons terrein en de machines, maar ook in het personeel. We hebben onlangs een groot gedeelte van het bandensysteem vernieuwd. Hierbij is het aantal componenten zoals aandrijfmotoren sterk gereduceerd.

De nieuwe trommels en rollen hebben een positief effect op de geluidsemissie. We zijn bij deze banden nu in staat om ook zelf het geluid te monitoren en in te grijpen wanneer dat nodig is. Naast de reducering van de geluidsemissie zijn ook verbeteringen zoals energiebesparing, reductie van stofemissie en een duurzamer gebruik van materialen gerealiseerd.

Ook is EMO binnenkort in staat om de snelheid van de banden terug te regelen afhankelijk van het volume dat wordt verplaatst. Dit heeft een positief effect op de totale performance. Ook is het automatiseren van een losbrug nagenoeg afgerond en staan de volgende bruggen op de planning om te volgen. Er lopen ook nog automatiseringsprojecten voor andere machines.

EMO is ook altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden, zoals de siliciumindustrie en biomassa. Recentelijk hebben we de producten HBI en PCI behandeld voor klanten. EMO is klaar om voor klanten nog decennia lang een betrouwbare partner te zijn.