FAQ


EMO, de logistieke terminal voor droge bulklading van en voor Europa. Gezien de locatie in Rotterdam fungeert EMO als belangrijke hub voor het Europese achterland. Ongeveer 80% van deze lading vinden hun weg via spoor of water verder Europa in.

Heb je een vraag? Grote kans dat die hierbij staat, met een antwoord! Toch nog geen antwoord op je vraag gevonden? Stuur dan een mail naar secretariaat@emo.nl, dan hoor je snel van ons.

Over EMO

Welke lading wordt er overgeslagen en hoeveel?

EMO heeft in 2017 25,4 miljoen ton droge bulk overgeslagen

Bij EMO worden verschillende soorten droge bulk overgeslagen:
IJzererts; nagenoeg volledig bestemd voor de Duitse staalindustrie.
Cokes kolen en PCI-kolen: deze kolensoorten zijn nodig in het staalproductieproces.
Energiekolen: dit zijn de kolen die gebruikt worden voor kolengestookte elektriciteit- en warmtecentrales, veelal in Duitsland.

Overigens worden (speciale) kolen ook gebruikt in de siliciumindustrie (met name voor verwerking in zonnecellen).

Waar komt de lading vandaan?

IJzererts komt voornamelijk uit Canada, Brazilië en Australië.  Kolen komen voornamelijk uit de USA en Colombia.

Zijn jullie zelf eigenaar en verbruiker van de lading?

Wij zijn een logistieke dienstverlener en geen eigenaar of verkoper maar ook geen verbruiker van de lading. EMO zich richt op het laden en lossen van schepen en treinen voor klanten. We bieden ook aanvullende diensten zoals compacteren, wassen en zeven. Het gaat bij EMO uitsluitend om doorvoer.

Regelen jullie ook het vervoer naar de bestemmingen in Europa?

Nee, dat doen andere partijen zoals de binnenvaartschippers en spoorvervoerders.

Waar is de lading voor bestemd?

IJzerertsen en de voor het productieproces benodigde kolen gaan grotendeels naar Duitsland, het overige deel naar Oostenrijk en België. Kolen zijn eveneens veelal voor Duitsland bestemd.

Hoe wordt de lading verder getransporteerd?

Rotterdam heeft goede achterlandverbindingen via het spoor en de binnenvaartroutes. Een klein gedeelte vervolgt zijn weg terug via zee naar omringende landen.

Waar wordt de lading voor gebruikt?

IJzererts en cokes & PCI-kolen. We zijn een belangrijke schakel in de keten voor de Duitse staalindustrie. De ijzerertsen en cokes & PCI-kolen die via EMO hun weg vinden naar het Duitse achterland worden gebruikt voor vele verschillende doeleinden (als grondstof voor de auto-industrie maar ook voor projecten zoals de beroemde brug van Millau in Frankrijk en de Erasmusbrug in Rotterdam).
Staal hebben we als samenleving nodig, ook om de energietransitie vorm te geven. Denk aan alleen al aan windturbines, stroomkabels voor duurzaam opgewekte energie of het openbaar vervoer (rails, treinen en trams).

Energiekolen: dit zijn de kolen die worden gebruikt voor kolengestookte elektriciteit- en warmtecentrales. Voor een klein deel in Nederland, maar voornamelijk Duitsland (80%).

Overigens worden (speciale) kolen ook gebruikt in de productie van zonnepanelen, dus niet als energiebron maar als productiemiddel.

Wie zijn er klant bij EMO?

Onder onze klanten kunnen we de grootste staal- en elektriciteitsproducenten rekenen.

Hoeveel mensen werken er bij EMO?

Er zijn ongeveer 350 mensen in vaste dienst. Een groot gedeelte hiervan werkt in 5 ploegendienst. Daarnaast creëert EMO vele honderden banen via indirecte werkgelegenheid.

EMO als goede buur

Welke maatregelen neemt EMO om stof tot een minimum te beperken?

We doen er alles aan om de stofoverlast tot een minimum te beperken: zo zijn er sproei installaties over het hele terrein en bij het lossen van zeeschepen. Ook het nathouden van de wegen op het terrein krijgt veel aandacht.

Voor deze activiteiten is water nodig. Dit water is afkomstig uit een gesloten regenwater systeem. Regenwater op de terminal wordt via een gescheiden rioleringssysteem opgevangen. Middels een eigen zuiveringssysteem komt het water in een voorraad bassin terecht. Zodoende is er altijd water voorhanden, zonder beslag te leggen op kostbaar drinkwater. Bovendien komt verontreinigd regenwater zo niet in het publieke rioleringssysteem of in het oppervlaktewater terecht.

Naast allerlei sproeimaatregelen gebruiken we ook een cellulose laag (volledig biologisch afbreekbaar) die we over de opgeslagen ladingspartijen heen spuiten en die een harde, witte korst over de opgeslagen ladingspartijen vormt. Zo blijven deze “ingepakt” zonder dat dit van invloed is op de lading en milieu. Deze maatregelen zijn zeer efficiënt en wordt al meer dan 15 jaar bij EMO toegepast.
Daarnaast staan in de omgeving meerdere stofmeetpalen. Om direct in te kunnen spelen bij te hoge waarden zijn de meetgegevens actueel zichtbaar bij de procesoperators. Zij kunnen direct maatregelen treffen als dat nodig blijkt.

We doen dus al heel veel maar blijven altijd alert, ook op nieuwe ontwikkelingen. Bij onze (nieuwbouw)projecten heeft het verder reduceren van vrijkomend stof altijd de aandacht.

Stof is onlosmakelijk verbonden met EMO. Zijn er gevolgen voor personeel of omgeving?

Zeker niet. Stof dat bij het laad en losproces bij EMO vrijkomt komt met name voor als grof stof >10 mu en stof tussen de 5-10 mu. Dit stof komt niet in de longen (wordt uitgefilterd door onze neusharen en slijmvlies). Fijnstof dat een gevaar voor de gezondheid oplevert is kleiner dan 2,5 mu.

We hebben een laag ziekteverzuim en er is nog nooit een beroepsziekte geconstateerd.

Hoe zit het met het produceren van geluid?

De hinderbeleving is bij ons bekend. Recent onderzoek heeft aangetoond dat spoor, weg en industrie ongeveer in gelijke mate bijdragen aan geluid in de omgeving. Ondanks dat we opereren binnen de vergunde geluidsnormen, blijven we zeer alert en heeft het onderwerp geluidsreductie bij onze (nieuwbouw) projecten altijd een belangrijke rol.

Een mooi voorbeeld van geluidsreductie is de vervanging van een groot gedeelte van ons transportbandensysteem in 2017. De transportbanden worden gebruikt om droge bulk lading elektrisch te verplaatsen tussen het lossen, de opslag en het laden.

Het aantal componenten in dit transportbanden systeem zoals aandrijfmotoren is sterk gereduceerd. Verder zijn nieuwe trommels en rollen stiller.

Ook is EMO binnenkort in staat om de snelheid van de transportbanden terug te regelen afhankelijk van het volume dat wordt verplaatst.

Welke maatregelen nemen jullie op gebied van het reduceren van jullie milieubelasting?

Bewust wordt door EMO gekozen voor gebruik van duurzame, hoogwaardige machines en componenten met een lange levensduur, vervaardigd met verantwoorde productiemethode.

Een aantal voorbeelden:
– Toepassing van hoogrendementsmotoren
– Snelheidsgeregelde transportbanden
– Toepassing van energiekettingen voor de bruggen
– Introductie van LED-schijnwerpers/verlichting
– Energiezuinige rubberbanden (lagere weerstand)
– Grondverzetmachines die voldoen aan de nieuwste emissienormen

Stoten jullie veel CO2 uit?

Zeker niet. We zijn een van de minst CO2 uitstotende grote bedrijven van de Rotterdamse haven. EMO is een logistieke dienstverlener, dat wil zeggen dat we geen eigenaar zijn van de lading maar ook geen verbruiker. We bieden logistieke diensten zoals het de lossen van zeeschepen, opslagcapaciteit en verlading aan voor verder transport. Een groot deel van ons machinepark is elektrisch aangedreven. EMO kiest bewust voor gebruik van duurzame, hoogwaardige machines en componenten met een lange levensduur, vervaardigd met verantwoorde productiemethodieken.

EMO en de energietransitie

Is er nog voldoende grond voor een toekomst voor EMO nu het verbruik van steenkolen voor het opwekken van energie in Europa minder wordt?

Op de lange termijn zal het belang van steenkool voor de Europese economie afnemen. Maar dat wil niet zeggen dat ons bedrijf recht evenredig aan belang inboet.

Enerzijds omdat we niet alleen kolen voor het opwekken van energie overslaan over maar ook ijzererts en de daarbij noodzakelijke cokes- en PCI-kolen.

Anderzijds omdat wij specialist zijn in de verlading en opslag van droge bulk lading. De rol van droge bulk lading in de energie transitie moet nog verder vorm krijgen bijvoorbeeld als onderdeel van de circulaire economie.

EMO verzorgt logistieke diensten voor klanten in Duitsland. Hoe ver zijn ze daar met de energietransitie (Energiewende)?

Duitsland heeft haar doelen voor de energietransitie van de elektriciteitsvoorziening als volgt ingestoken:
2022 Elektriciteit uit kernenergie volledig uitgefaseerd.
2030 35%-40% CO2 reductie
2040 70% CO2 reductie
2050 80% CO2 reductie

Op dit moment zit Duitsland op ongeveer 38% duurzame elektriciteitsopwekking en een CO2-reductie doel van 40% in 2020 ten opzichte van 1990. 13% van het totale verbruik van Duitsland is nucleair en dit moet worden opgevangen in de komende jaren. De bruinkoolcentrales (25%) zullen waarschijnlijk eerder sluiten dan de steenkoolcentrales (16%). De bruinkoolcentrales stoten meer CO2 uit dan de steenkool centrales.
De ladingstroom steenkolen voor Duitsland zal dus voorlopig blijven bestaan.

Het probleem ligt echter niet alleen in het opwekken van elektriciteit maar in het opslaan daarvan, dat gaat bijna nog niet op enige schaal. Op het moment dat energie wordt opgewekt wordt het verbruikt. Als er geen zon is en geen wind dan houdt het voor duurzame elektriciteit productie grotendeels op, zo simpel is het. Dus op momenten dat er geen aanbod is uit hernieuwbare bronnen zoals wind en zon of dat de vraag de capaciteit van hernieuwbare bronnen overstijgt, vangen fossiele bronnen (nucleair, kolen, gas en olie) de tekorten op. Dit vraagt om het beschikbaar houden van een aanzienlijke capaciteit van elektriciteitscentrales op fossiele bronnen. Het beschikbaar houden van de centrales wordt economisch gezien steeds onaantrekkelijker en in Duitsland krijgen al 10% van de kolen- en gascentrales betaald om stil te staan en in geval van nood bij te springen om voldoende leveringsbetrouwbaarheid van elektriciteit te handhaven.

Door de uitfasering van nucleaire elektriciteit centrales in Duitsland verminder je die beschikbare capaciteit verder en verminderd de leveringsbetrouwbaarheid van de elektriciteit voorziening verder. Duitsland is de grootste netto exporteur van elektriciteit van Europa. Deze export zal ver terugvallen op het moment dat de nucleaire elektriciteitscentrales in Duitsland in 2022 gesloten zijn. Nu veel Europese landen hun elektriciteit productie op basis van fossiele bronnen uitfaseren en meer en meer centrales sluiten is er steeds minder reservecapaciteit op het moment dat elektriciteitsproductie op basis van wind en zon onvoldoende elektriciteit produceren.

Kijkt EMO ook naar het overslaan van andere lading?

Uiteraard. EMO is altijd op zoek naar mogelijkheden en kijkt al langer naar verlading van andere droge bulk binnen de energietransitie zoals bijvoorbeeld biomassa. De uiteindelijke keuze voor het behandelen van lading en deze via EMO te laten lopen ligt bij de klant.

Past een droge bulkterminal nog wel in deze moderne tijd?

Door de open opslag kan de indruk weleens ontstaan dat er niets veranderd. Dat is uiterlijke schijn! EMO is een van de meest toonaangevende droge bulkterminals van de wereld. De werkzaamheden worden voor een steeds belangrijker deel geautomatiseerd uitgevoerd, met oog voor mens en milieu. Vanuit de hele wereld komen mensen kijken hoe het op onze terminal geregeld is.

Wat als de doorvoer van kolen naar andere Europese landen aan banden wordt gelegd?

Het stoppen met de doorvoer van kolen leidt niet tot vermindering van de CO₂-uitstoot in Nederland of Rotterdam of Duitsland. Een van de fundamenten van de Europese Unie is vrij verkeer van goederen. De Akte van Mannheim garandeert landen langs de Rijn de facto ongehinderde toegang tot de Noordzee. Internationale handelsverdragen (WTO) maken dat je een bepaalde goederensoort niet zomaar kunt weren. Kolen zijn wat dat betreft geen ivoor of verrijkt uranium. In het klimaatakkoord van Parijs zijn afspraken gemaakt over het tegengaan van temperatuurstijging, niet over kolen. Kortom: het stopzetten van de doorvoer van kolen of andere goederen is juridisch gezien buitengewoon lastig zo niet onmogelijk.

Heeft EMO nog bestaansrecht nu er in het regeerakkoord is besloten dat alle kolencentrales in Nederland uiterlijk in 2030 gesloten moeten zijn?

Er is geen 1 op 1 relatie tussen het bestaansrecht van EMO en de kolengestookte energiecentrales in Nederland. Het ladingspakket is breder dan alleen energiekolen. Daarnaast is ongeveer 80% van de behandelde lading bestemd voor Europa.

De energietransitie maakt de rol als hub van Rotterdam sterker. Dat past in de trend van bedrijven om hun activiteiten te concentreren. Dat is goed voor de activiteiten in de Rotterdamse haven. En hoe sterker dat cluster van activiteiten is, hoe groter de mogelijkheden om hier ook de energietransitie vorm te geven, door het volume, de infrastructuur, de bedrijven, de investeringen, de kennis.

Daarnaast: de droge bulk markt is een internationale markt. De kans is groot dat als een bedrijf zich hier niet kan vestigen of uitbreiden, men dat elders doet. Daar schiet het milieu weinig mee op en de werkgelegenheid nog minder.

Kunnen we al zonder kolen?

Op gebied van gebruik van energiekolen in Nederland wordt beoogd in Nederland vanaf 2030 geen elektriciteitsproductie op basis van kolen meer toe te staan. Uiteraard kijken bedrijven naar de toekomst en het belang van hun bedrijf. Bedrijven die nu nog in de verlading van energiekolen zitten zullen middels diversificatie al inspelen op een veranderende toekomst. Er is sprake van een concentratie van activiteiten. Rotterdam heeft de beste papieren als het gaat om een hub functie richting Europa.

De kolencentrales in Nederland behoren tot de wereldtop van kolencentrales en zijn veel zuiniger dan oudere centrales in bijvoorbeeld Duitsland. Met het stilleggen van Nederlandse kolencentrales zullen we de import van stroom uit het buitenland zien toenemen. Deze stroom komt uit omringende landen, en zal in de kern betekenen kernenergie uit Frankrijk en stroom uit kolen en gas van oudere installaties (Duitsland en Zuid-Europa).