ONZE ROL IN DE

ROTTERDAMSE REGIO

Omgevingstevredenheidonderzoek

Goede buur of storend element
Terugkoppeling omgevingstevredenheidonderzoek 2018

Bij het uitvoeren van het werk willen we respectvol omgaan met mens en omgeving. Daarom treffen we diverse maatregelen waar we integer en transparant over willen communiceren. Enerzijds om de relatie met de omgeving te versterken en anderzijds om het imago te verbeteren. Hoe kijkt de omgeving naar EMO? Is EMO een goede buur of een storend element in de omgeving? Om dit op een betrouwbare manier te meten, is eind 2018 een omgevingstevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

Aan het onderzoek hebben diverse stakeholders meegedaan, waaronder omliggende bedrijven, leveranciers, omwonenden en overheidsinstanties. Tijdens de gesprekken stonden de onderwerpen milieu, werkgeverschap en communicatie centraal. Ook de rol van EMO in de energietransitie kwam regelmatig aan bod. De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn hieronder samengevat.

Het imago van EMO
EMO wordt gezien als goede buur, met betrokkenheid bij de omgeving en zorg voor medewerkers. Er is sprake van stof en geluid, maar dit wordt eerder gezien als onderdeel van de industrie dan dat het als overlast wordt ervaren. Hoewel EMO meer doet dan het op- en overslaan van kolen, wordt EMO vooral gezien als kolenterminal. Dat EMO ook producten als ijzererts en silicium behandelt, is minder bekend. Ook de rol van EMO in de energietransitie is weinig tot niet bekend. Men vertrouwt er op dat EMO als commercieel bedrijf hier op zal inspelen en de rol als dienstverlener in de droge bulk blijft uitvoeren.

De ervaringen met EMO als organisatie zijn positief. De stakeholders omschrijven EMO als een professioneel bedrijf met een gezonde bedrijfsvoering. Ze vertrouwen er op dat EMO er alles aan doet om overlast te beperken en zich houdt aan de wetgeving.

Impact op milieu
De maatregelen die EMO treft om de impact op het milieu (stof, geluid en duurzaamheid) zo veel mogelijk te beperken zijn voor de stakeholders deels bekend, en dan met name de zichtbare maatregelen. Het sproeien, de wasstraat en papierpulp wordt door de meeste stakeholders wel genoemd. De niet zichtbare maatregelen (zoals bijvoorbeeld het gesloten watersysteem en zuiveringsinstallatie; het aanpassen van de bandensnelheid; compacteren en vloeistofdichte vloeren bij tankplaatsen) zijn minder of helemaal niet bekend. Dit is mogelijk te wijten aan het gebrek aan communicatie hierover. De informatie wordt echter niet zo zeer gemist, maar stakeholders geven wel aan dat het leuk is om te weten.

Werkgeverschap
Bij het onderwerp werkgeverschap wordt zonder uitzondering de lange dienstverbanden genoemd. Dit in combinatie met een goede cao en de extra activiteiten rondom bijvoorbeeld het rookbeleid, maakt EMO voor de omgeving een goede werkgever. De laatste jaren worden echter veranderingen waargenomen, de wereld waarin EMO zich bevindt verandert flink. Er zijn veranderingen in de markt, een nieuwe aandeelhouder en de toekomst van het gebruik van kolen voor de opwekking van energie staat onder druk.

Hierdoor merken stakeholders onrust. Ze vragen zich af hoe de toekomst van EMO er uit ziet, en hoe EMO dit vertaalt naar (toekomstige) werknemers. Veiligheid laat een positieve ontwikkeling zien, mede door de vergunningen en toolboxen. Een aantal stakeholders waarschuwt voor het inzetten van niet Nederlands sprekende leveranciers. Hierdoor kan de kans op miscommunicatie groter zijn met consequenties voor de veiligheid.

Communicatie 
De meeste stakeholders hechten waarde aan de 1-op-1 gesprekken met hun contactpersonen binnen EMO. Ze prijzen de toegankelijkheid en de directe lijnen. Sommige stakeholders zouden echter ook graag aansluiten in bredere zin, zoals bij contractormeetings of Platform Hinder en Veiligheid. Dit Platform wordt georganiseerd door Deltalinqs. Zij zijn bezig het Platform nieuw leven in te blazen.

Het inzetten van facebook en Instagram is bekend, maar over het algemeen gebruiken de geïnterviewden deze media niet. Daarentegen gebruiken ze wel LinkedIn. Via social media kanalen missen de stakeholders informatie over sponsoractiviteiten en ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Er is weinig behoefte aan een algemene nieuwsbrief.

Tot slot
Het onderzoek laat een positief beeld zien. EMO wordt gezien als goede buur, werkgever en zakenpartner. Dat geeft echter geen reden om achterover te leunen. Zoals de stakeholders ook aangeven; er is altijd ruimte om te verbeteren en ontwikkelen. We blijven dan ook zoeken naar manieren om overlast van de omgeving verder te beperken. De conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van het onderzoek helpen ons om het imago te versterken. De eerste acties zijn al opgepakt, denk aan werkbezoeken van gemeentes, actiever inzetten van LinkedIn en het aansluiten bij diverse werkoverleggen. Verder zullen we dit jaar een medewerkers tevredenheidsonderzoek uitvoeren, meer aandacht aan sponsoring (op social media) geven en onderzoeken hoe we meer kunnen laten zien van de maatregelen die we treffen om het gebied van milieu. Tot slot zal het onderzoek over een bepaalde tijd worden herhaald.