Voorwaarden


Op al onze diverse activiteiten en diensten zijn (de laatste editie van) de bepalingen en voorwaarden van toepassing zoals opgenomen in onze terminal conditions. Voor inkoop zijn onze purchase conditions van toepassing.

De toepasselijkheid van enig andere voorwaarden is uitgesloten en voor zover nodig worden alle andere voorwaarden hierbij afgewezen. Onze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

We hebben een pandrecht en een retentierecht op alle goederen, documenten en fondsen die we in beheer krijgen of zullen krijgen om welke reden dan ook of voor welk doel dan ook, voor alle vorderingen die we hebben of in de toekomst zouden kunnen krijgen van onze opdrachtgever en/of de eigenaar.

We kunnen dezelfde rechten, als hier boven genoemd, uitoefenen voor alle bedragen, die de opdrachtgever ons verschuldigd is uit eerdere juridische relaties of eerdere opdrachten. Onze aansprakelijkheid is altijd beperkt zoals beschreven in onze algemene voorwaarden.

Elke overeenkomst met andere voorwaarden dan hierboven genoemd en/ of een verklaring van afstand in verband met het recht van aanspraak op (een van) deze voorwaarden zal nooit leiden tot een verklaring van afstand op het recht aanspraak te maken op bovengenoemd pandrecht en retentierecht of beperking van de aansprakelijkheid.